Pravne usluge

Pravni savjeti i procjene

Imate konkretan pravni problem i treba vam kraći razgovor s odvjetnikom u kojem ćete dobiti osnovne informacije o vašoj pravnoj poziciji kako biste mogli donositi daljnje odluke? Pošaljite nam upis s vašim kontakt podacima na koji ćemo odgovoriti u što kraćem roku.

Pravno mišljenje

Ukoliko se već nalazite u sudskom ili drugom postupku ili tek trebate donijeti odluku o započinjanju postupka nudimo vam uslugu analize vaše pravne situacije i procjenu rizika u obliku pravnog mišljenja. Na temelju preliminarnog pregleda dokumentacije kojom raspolažete, uz unaprije dogovorenu naknadu na bazi satnice sastavit ćemo za vas sveobuhvatno pravno mišljenje na temelju kojeg ćete moći donijeti pravu odluku.

Mjesečno ugovaranje usluga

Ukoliko imate povećanu potrebu za pravnim savjetovanjem u vašem poslovanju ili potrebu da s vašim zaposlenicima odradimo edukaciju, odnosno optimiziramo vaše dosadašnje vođenje poslovnih procesa predlaganjem efikasnijih rješenja, uz paušalnu mjesečnu naknadu nudimo vam u sklopu ove usluge neograničene pozive i e-mail savjetovanje kao i nekoliko sastanaka ovisno o vašim konkretnim potrebama.

U Republici Hrvatskoj odvjetnici nisu ovlašteni formirati cijenu svojih usluga budući da je ona određena odredbama važeće Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (Odvjetnička tarifa) čiji koncept je da cijena odvjetničke usluge ovisi o vrijednosti predmeta spora u parničnom postupku, vrijednosti ugovora, visini zapriječene kazne i sl., i to za svaku pojedinu obavljenu radnju dok je samo za neke određene slučajeve cijena ograničena na jedinstveni novčani iznos bez obzira na vrijednost i broj radnji (primjerice postupak radi smetanja posjeda).

Odvjetnička tarifa cijene propisuje u bodovima pa se cijena odvjetničke usluge izračunava na način da se broj bodova pomnoži sa 15,00 kn (1 bod = 15,00 kn). Dakle, ako je vrijednost neke radnje 100 bodova, cijena će biti 1.500,00 kn.

Međutim, sama Tarifa omogućuje određenu fleksibilnost i izbor prilikom određivanja cijene pojedine usluge ili grupe usluga pa tako primjerice:

  • Tbr. 37. Tarife omogućuje povisivanje ili snižavanje tarifnih stavaka pri čemu je dozvoljeno povišenje 100 %, a sniženje 50 %
  • Tbr. 38. omogućuje odvjetniku da s pravnom osobom ili osobom koja obavlja samostalnu djelatnost ugovori pružanje pravne pomoći u paušalnom iznosu, osim za radnje zastupanja pred sudovima i državnim organima
  • Tbr. 39. 3. omogućuje odvjetniku da u imovinskopravnim predmetima ugovori sa strankom nagradu za rad i u razmjeru s uspjehom u postupku odnosno u pravnim radnjama, s time da je gornja granica ugovorenog postotka 30 % od ukupno ostvarenog uspjeha. U skladu s odredbama Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN broj 57/22 i 88/22) na sve cijene izražene u kunama primjenjuje se fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kn.

Pročišćeni tekst Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (PDF 0.3MB)