Područja prakse

Trgovačko pravo i pravo društava
 • Zastupanje klijenta u postupcima pred trgovačkim i arbitražnim sudovima, zastupanje u postupcima upisa u sudski registar te zastupanje pred regulatornim tijelima (AZTN, HANFA, HAKOM)
 • Izrada dokumentacije za statusne promjene (spajanja, pripajanja, podjele, preoblikovanja)
 • Izrada normativnih akata te sastavljanje i analiza trgovačkih ugovora
 • Pravno savjetovanje u likvidacijskim, predstečajnim i stečajnim postupcima te sastav prijava tražbina i drugih dokumenata
 • Zastupanje u postupcima radi prisilne naplate tražbina (dionice, poslovni udjeli, plaća, nekretnine, vozila, plovila)
 • Savjetovanje o mogućnostima i načinima ostvarenja potraživanja
 • Sastav prijedloga za ovrhu, sastav privremenih i prethodnih mjera osiguranja radi zaštite imovine klijenta
 • Sastav ugovora o izradi software-a i licencijama
 • Savjetovanje i izrada internih akata u vezi s zaštitom osobnih podataka (GDPR)
Zemljišno-knjižno pravo i pravni odnosi koji se odnose na nekretnine
 • Analiza stanja nekretnina u katastru i zemljišnim knjigama te pribava svih vrsta isprava i usklađivanje katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja nekretnina
 • Sastavljanje ugovora o kupoprodaji, najmu, zakupu, ugovora o građenju, ugovora o upisu zaloga i fiducije te provedbe svih vrsta upisa u zemljišnim knjigama
 • Upis posebnih dijelova nekretnine – etažnog vlasništva
 • Upis služnosti i stvarnih tereta
 • Utvrđivanje prava vlasništva sudskim putem, razvrgnuće suvlasništva
 • Zastupanje u pojedinačnim ispravnim postupcima
 • Postupci izvlaštenja
 • Ostale pravne radnje iz područja zemljišnoknjižnog prava i pravnih odnosa vezanih uz nekretnine te priprema i vođenje svih sporova pred upravnim i sudskim tijelima koji su vezani uz nekretnine (osobito sporovi proizašli iz projekta izgradnje koji se tiču podizvoditelja, dobavljača, naknade štete, zakašnjenja u predaji nekretnine investitoru i sl., sporovi proizašli iz zakupnih i najamnih odnosa)
Upravni postupci i javna nabava
 • Izrada cjelokupne dokumentacije u postupcima javne nabave i pravno savjetovanje
 • Zastupanje u postupcima javne nabave
 • Zastupanje u postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave
 • Zastupanje u postupcima poreznog i carinskog nadzora
 • Pravno savjetovanje u svezi s računovodstvenim i poreznim propisima koji se primjenjuju u gospodarskom poslovanju pravnih subjekata
 • Savjetovanje u pripremi i provedbi EU projekata
Odštetno pravo i pravo osiguranja
 • Pravno savjetovanje, izračun visine štete, izrada i podnošenje zahtjeva za naknadu štete u mirnom izvansudskom postupku
 • Pravno savjetovanje i zastupanje u svim postupcima naknade štete (ugovorni i izvanugovorni odnosi)
 • Naknada štete prouzročena informacijom objavljenom u medijima
Radno pravo
 • Sastavljanje pravilnika o radu, ugovora o radu i drugih akata iz područja radnog prava
 • Praćenje propisa iz područja radnog prava i usklađivanje internih akata
 • Zastupanje u svim vrstama radnih sporova i izvansudsko rješavanje radnih sporova
 • Ugovorna i zakonska zabrana natjecanja radnika sa poslodavcem
 • Savjetovanje u vezi sa zapošljavanjem stranaca, posebice ishođenje radnih i poslovnih dozvola za strance te privremenog i stalnog boravka
Nasljedno pravo, ostavine, obiteljsko pravo
 • Zastupanje u ostavinskom postupku
 • Sastav svih vrsta oporuka i opoziva oporuka
 • Zastupanje u postupku potraživanja nužnog dijela nasljedstva
 • Sastav ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za života, ugovora o darovanju, ugovora o dosmrtnom te doživotnom uzdržavanju
 • Sastav bračnih ugovora